Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)việc làm thanh hóanew

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)việc làm thanh hóanew

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Xiqing Rain Boots Factory tuyển công nhân tạm thờiviệc làm thanh hoánew

Xiqing Rain Boots Factory tuyển công nhân tạm thờiviệc làm thanh hoánew

XiqingRainBootsFactorytuyểncôngnhântạmthờiviệclàmthanhhoánew:XiqingR