anh hiep dam em gaiHệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên thị trường là gì? Nhiệm vụ và chức năng

anh hiep dam em gaiHệ thống quản trị doanh nghiệp dựa trên thị trường là gì? Nhiệm vụ và chức năng

anhhiepdamemgaiHệthốngquảntrịdoanhnghiệpdựatrênthịtrườnglàgì?Nhi