miku ohashi javDoanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có mấy loại?

miku ohashi javDoanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có mấy loại?

mikuohashijavDoanhnghiệplàgìtheoLuậtDoanhnghiệp2020?Cómấyloại?:Doan