accrued expense là gì

accrued expense là gì

accruedexpenselàgì:accruedexpenselàgìThôngtinNgànhnghề:Điệnt