Tuyển gấp vệ sinh, bảo dưỡng các hạng mục dọn phòngsơ yếu lý lịchnew 2022

Tuyển gấp vệ sinh, bảo dưỡng các hạng mục dọn phòngsơ yếu lý lịchnew 2022

Tuyểngấpvệsinh,bảodưỡngcáchạngmụcdọnphòngsơyếulýlịchnew2022:Tuyển