Ngày tuyển dụng, đẩy và kéo lượt truy cập và gửi đơn đặt hàng, nhiều công việc hơn và nhiều phần thưởng hơnlàm thời vụnew 2022

Ngày tuyển dụng, đẩy và kéo lượt truy cập và gửi đơn đặt hàng, nhiều công việc hơn và nhiều phần thưởng hơnlàm thời vụnew 2022

Ngàytuyểndụng,đẩyvàkéolượttruycậpvàgửiđơnđặthàng,nhiềucôngviệch

Nhà máy Uy Hải thường xuyên tuyển sinh viên thực tập / lao động ngắn hạnlàm thời vụnew 2022

Nhà máy Uy Hải thường xuyên tuyển sinh viên thực tập / lao động ngắn hạnlàm thời vụnew 2022

NhàmáyUyHảithườngxuyêntuyểnsinhviênthựctập/laođộngngắnhạnlàmthời