17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũtechworldnew 2022

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũtechworldnew 2022

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũtechworldnew2022:17