Tuyển gấp công nhân đo nhiệt độ tạm thời tại Tân Thànhhtp groupnew 2022

Tuyển gấp công nhân đo nhiệt độ tạm thời tại Tân Thànhhtp groupnew 2022

TuyểngấpcôngnhânđonhiệtđộtạmthờitạiTânThànhhtpgroupnew2022:Tuyểngấ