Nhà máy xe điện Wuqing tuyển số lượng lớn công nhân tạm thờicong ty vina2022

Nhà máy xe điện Wuqing tuyển số lượng lớn công nhân tạm thờicong ty vina2022

NhàmáyxeđiệnWuqingtuyểnsốlượnglớncôngnhântạmthờicongtyvina2022:Nhà