17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũnhân viên salesnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũnhân viên salesnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũnhânviênsalesnew:1