Các chuyến thăm không báo trước đến các cơ sở đào tạo giáo dụcviệc làm vũng tàunew 2022

Các chuyến thăm không báo trước đến các cơ sở đào tạo giáo dụcviệc làm vũng tàunew 2022

Cácchuyếnthămkhôngbáotrướcđếncáccơsởđàotạogiáodụcviệclàmvũngtàun

Dán nhãn và đóng gói làm việc hàng ngày và bán thời gianviec lam vung taunew 2022

Dán nhãn và đóng gói làm việc hàng ngày và bán thời gianviec lam vung taunew 2022

Dánnhãnvàđónggóilàmviệchàngngàyvàbánthờigianvieclamvungtaunew202

Tuyển công việc làm thêm dài hạn, đơn giá 200 đài tệ / ngày + ưu đãi việc làmviec lam vung taunew

Tuyển công việc làm thêm dài hạn, đơn giá 200 đài tệ / ngày + ưu đãi việc làmviec lam vung taunew

Tuyểncôngviệclàmthêmdàihạn,đơngiá200đàitệ/ngày+ưuđãiviệclàmvie