Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtopcv2022

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtopcv2022

XưởngxeđạpToraytuyểnsốlượnglớncôngnhânnghỉđôngtopcv2022:Xưởngxeđạp