Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngmaẫu cvnew 2022

Hoàn thành công việc hàng ngày, được bảo hiểm trong nhà máy giày, căng tin phúc lợi, dễ dàngmaẫu cvnew 2022

Hoànthànhcôngviệchàngngày,đượcbảohiểmtrongnhàmáygiày,căngtinphúc