Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngsmart là gìnew

Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngsmart là gìnew

Nhàmáyđiệntử,baogồmphòngvàbảngsmartlàgìnew:Nhàmáyđiệntử,baogồmph