phim xevNgân hàng – Thu tiền gửi | TS24 Corp

phimxevNgânhàng–Thutiềngửi|TS24Corp:I.Giớithiệu:            Nộidung

I. Giới thiệu:

            Nội dung tài liệu hỗ trợ hướng dẫn
người dùng cách thực hiện một số nghiệp vụ kế toán về Ngân hàng – Thu tiền gửi
trên phần mềm iKeToan™, theo những nội dung như sau:

Bạn đang đọc: Ngân hàng – Thu tiền gửi | TS24 Corp

1. Khách hàng ứng
trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

2. Khách hàng
trả nợ bằng TGNH

3. Thu tiền trả
nợ của nhiều khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng

4. Hoàn thuế
GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

5. Thu hoàn ứng
bằng TGNH sau khi quyết toán tạm ứng

6. Nhận tiền
vay bằng tiền gửi ngân hàng

7. Thu lãi đầu
tư tài chính

8. Thu khác bằng
tiền gửi ngân hàng

II. Hướng dẫn:

1. Khách hàng
ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng:

1.1 Định khoản:

Nợ TK 112                              Tiền gửi ngân hàng

           Có TK 131                   Phải thu của khách hàng  

1.2 Mô tả nghiệp
vụ:

Căn cứ vào hợp
đồng bán hàng, khi khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng
thường phát sinh các hoạt động sau:

– Ngân hàng sẽ
căn cứ vào số tiền mua hàng ứng trước được khách hàng chuyển khoản, lập giấy
báo Có để xác nhận tiền đã về tài khoản của công ty.

– Hàng ngày kế
toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch,
giấy báo Nợ, giấy báo Có).

– Căn cứ vào giấy
báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi nhận công nợ của khách hàng, đồng thời
ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

1.3 Các bước thực
hiện:

 – Trên thanh
tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu ra”.

– Bảng Quản lý bán
ra: “Giấy báo Có” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin giấy báo có (thông
tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải…)
> “Lưu”.

– Định khoản chứng
từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.

– Người dùng
tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.


2. Khách hàng
trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng:

2.1 Định khoản:

Nợ TK 112                              Tiền gửi ngân hàng

           Có TK 131                   Phải thu của khách hàng   

2.2 Mô tả nghiệp
vụ:

Khi khách hàng
chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty để trả nợ
tiền hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

– Ngân hàng sẽ
căn cứ vào số tiền chuyển khoản của khách hàng, lập giấy báo Có để xác nhận tiền
đã về tài khoản của công ty.

– Hàng ngày kế
toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch,
giấy báo Nợ, giấy báo Có).

– Căn cứ vào giấy
báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời
ghi sổ tiền gửi ngân hàng

=> Nếu thanh
toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, khách hàng chỉ cần trả số
tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung
thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.  

2.3 Các bước thực
hiện:

– Trên thanh
tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu ra”.

– Bảng Quản lý bán ra: “Giấy báo Có” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin giấy báo có (thông tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải…) > “Lưu”.

– Định khoản chứng
từ: nhấn chọn “Định khoản” > chọn tài khoản Nợ/Có tương ứng > “Ghi (F5)”.

– Người dùng
tùy chọn “Thao tác” > “Sửa, Xóa, In, Định khoản,..” theo nhu cầu sử dụng.


3. Thu tiền
trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng của nhiều khách hàng:

3.1 Định khoản:

Nợ TK 112                              Tiền gửi ngân hàng

           Có TK 131                   Phải thu của khách hàng

3.2 Mô tả nghiệp
vụ:

Khi nhiều
khách hàng chuyển khoản hoặc mang tiền nộp vào tài khoản ngân hàng của công ty
để trả nợ tiền hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

– Ngân hàng sẽ
căn cứ vào số tiền chuyển khoản của khách hàng, lập giấy báo Có để xác nhận tiền
đã về tài khoản của công ty.

– Hàng ngày kế
toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch,
giấy báo Nợ, giấy báo Có).

– Căn cứ vào giấy
báo Có, kế toán thanh toán hạch toán ghi giảm công nợ cho khách hàng, đồng thời
ghi sổ tiền gửi ngân hàng

=> Nếu thanh
toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, khách hàng chỉ cần trả số
tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung
thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.  

3.3 Các bước thực
hiện:

– Trên thanh
tiêu đề, nhấn chọn “Chứng từ” > “Hóa đơn đầu ra”.

– Bảng Quản lý bán
ra: “Giấy báo Có” > “Tạo mới” > nhập chi tiết thông tin giấy báo có (thông
tin chứng từ, bên chi, bên nhận, ngân hàng, số tiền, loại tiền, diễn giải…)
> “Lưu”.