phim séBài Tập Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Có Đáp Án

phimséBàiTậpThuếThuNhậpDoanhNghiệpCóĐápÁn:Đểhoàntoàncóthểhiểurõ

Để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán thuế san sẻ đến bạn đọc những dạng bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp có đáp án. Các bạn cùng theo dõi nhé .

Bài Tập Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Có Đáp Án

bài tập thuế tndn

>>>>> Học Kế Toán Tổng Hợp Online Ở Đâu Tốt

Bạn đang đọc: Bài Tập Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Có Đáp Án

Bài tập thuế TNDN số 1:

Một doanh nghiệp sản xuất trong năm tính thuế TNDN năm N có tình hình sau : ( đơn vị chức năng tính : triệu đồng )
1. Doanh thu tính thu nhập chịu thuế : 100.000
2. Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai phân chia tương ứng với lệch giá tiêu thụ 78.000, trong đó :
– Chi mua xe xe hơi đưa đón công nhân : 500
– giá thành tiền lương theo hợp đồng 20.000, trong đó tiền lương hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trong thực tiễn chưa chi : 5.000
– Chi ủng hộ địa phương thiết kế xây dựng đường giao thông vận tải : 200
– Chi ủng hộ học bổng cho sinh viên một trường ĐH : 100
– Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính : 300
– giá thành quảng cáo, hội họp, tiếp khác : 8.000
– Các khoản chi còn lại được trừ theo pháp luật của pháp lý
3. Lãi tiền gửi ngân hàng nhà nước : 300
4. Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính : 200

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm tính thuế.

Biết rằng : Doanh nghiệp đã thực thi khá đầy đủ chính sách sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ ; thuế suất thuế TNDN 20 %, không được tặng thêm miễn giảm thuế TNDN. Doanh nghiệp trích lập dự trữ tiền lương mức tối đa theo pháp luật và không phát sinh ngân sách lãi vay sản xuất kinh doanh thương mại

Bài giải gợi ý:

Doanh thu tính thuế : 100.000
Ngân sách chi tiêu không được trừ :
Chi mua xe : 500
Tiền lương còn nợ chưa chi : 20.000 – ( 15.000 + 15.000 × 17 % ) = 2450
Chi ủng hộ địa phương : 200
Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính : 300
=> Tổng chi phí không được trừ : 500 + 2450 + 200 + 300 = 3450
=> Ngân sách chi tiêu được trừ : 78.000 – 3450 = 74.550
Thu nhập khác
Lãi tiền gửi ngân hàng nhà nước : 300
CL thu phạt – chi phạt = 200 – 300 = – 100
=> Tổng TN khác : 300 + ( – 100 ) = 200
=> Tổng TNCT : ( 100.000 – 74.550 ) + 200 = 25.650
TN miễn thuế 0
Lỗ kết chuyển 0
=> TNTT = TNCT = 25.650
Công ty không trích lập quỹ KHCN
=> Thuế TNDN phải nộp : 25.650 × 20 % = 5130

Bài tập thuế TNDN số 2:

Công ty CP ABC được xây dựng theo pháp lý Nước Ta đã được 5 năm hoạt động giải trí sản xuất bánh kẹo. Số liệu báo cáo giải trình của năm tính thuế N như sau : ( đơn vị chức năng tính : triệu đồng )
1. Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT là 30.000
2. Tổng chi phí phân chia cho số loại sản phẩm tiêu thụ trong kỳ doanh nghiệp xác lập là 25.000, trong đó :
– Trích khấu hao nhà để xe cho công nhân : 140 .
– Chi trả lãi vay vốn ship hàng sản xuất kinh doanh thương mại vay của nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp với lãi suất vay 12 % / năm : 900 .
– Tiền lương của giám đốc điều hành quản lý : 100
– Thù lao trả cho những sáng lập viên công ty không tham gia quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh thương mại có chứng từ hợp pháp 150
– Chi nộp phạt vi phạm hợp đồng kinh tế tài chính : 40
– Chi khoán phương tiện đi lại đi lại theo đơn giá lao lý trong Quy chế kinh tế tài chính công ty : 400
– Chi phục trang lao động cho nhân viên cấp dưới bằng tiền : 700
– Chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên cấp dưới là 1.400 ( đã ghi đơn cử mức hưởng và điện kiện hưởng trong hợp đồng lao động, mức chi cho từng người bằng nhau ) .
– Thuế TNCN ( hợp đồng lao động pháp luật lương đã gồm có thuế thu nhập cá thể ) : 360
– Chi mua thẻ hội viên sân golf cho những thành viên ban giám đốc công ty : 50
– Chi ủng hộ lũ quét qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh : 50
3. Các khoản thu nhập khác

– Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 80

Xem thêm: Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

– Thu nhập từ góp vốn link trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn : 400

Yêu cầu: Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp trong năm tính thuế N.

Biết rằng :
+ Công ty vận dụng thuế suất thuế TNDN : 20 % ; Các khoản chi đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ; Các khoản chi còn lại không kể trên đều được trừ ;
+ Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ ; Công ty có 100 nhân viên cấp dưới ; Lãi suất cơ bản do NHNN Nước Ta công bố : 6,4 % / năm ; Công ty không thuộc diện được vận dụng thuế suất khuyến mại và miễn, giảm thuế có thời hạn .
+ Doanh nghiệp đang còn nợ BHBB ; trích quỹ khoa học công nghệ tiên tiến theo tỷ suất tối đa .

Bài giải gợi ý: 

Doanh thu 30.000
Tổng chi phí kê khai 25.000
Các khoản ngân sách không được trừ :
– Phần lãi vay nhân viên cấp dưới không được trừ : ( 900 – 900 x 150 % x 6.4 / 12 ) = 180
– Thù lao trả cho những sáng lập viên công ty không tham gia điều hành quản lý sản xuất kinh doanh thương mại có chứng từ hợp pháp : 150
– Phần chi phục trang lao động cho nhân viên cấp dưới bằng tiền vượt mức lao lý : 700 – 5 x 100 = 200
– Chi mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho nhân viên cấp dưới ( do Dn còn nợ BHBB ). 1400
– Thuế TNCN ( hợp đồng lao động pháp luật lương đã gồm có thuế thu nhập cá thể ) : 360
– Chi mua thẻ hội viên sân golf cho những thành viên ban giám đốc công ty : 50
– Chi ủng hộ lũ quét qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh : 50
Tổng những khoản chi không được trừ : 180 + 150 + 200 + 1400 + 360 + 50 = 2340
Tổng những khoản chi được trừ : 25.000 – 2340 = 22.660
Thu nhập khác :
– Bù trừ thu phạt / chi phạt hợp đồng kinh tế tài chính : 80 – 40 = 40
– Thu nhập từ góp vốn link trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn : 400
Tổng thu nhập khác : 40 + 400 = 440
Thu nhập được miễn thuế :
– Thu nhập từ góp vốn link trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn : 400
Tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNCT )
TNCT = Doanh thu – Các khoản chi được trừ + Thu nhập khác
= 30.000 – 22.660 + 440 = 7780
Tính thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNTT )
TNTT = TNCT – ( TN được miễn thuế + Lỗ kết chuyển ) = 7780 – 400 = 7380
Thuế TNDN = ( TNTT – Trích lập quỹ KH&CN ) x Thuế suất = ( 7380 – 7380 x 10 % ) x 20 % = 1328.4

Bài tập thuế TNDN số 3:

Một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại trong năm tính thuế có số liệu sau ( Đơn vị tính : triệu đồng )
Doanh thu tính thuế : 20.000 .
Chi tiêu doanh nghiệp kê khai tương ứng với lệch giá ( hóa đơn, chứng từ vừa đủ, giao dịch thanh toán qua ngân hàng nhà nước ) : 16.000, trong đó :
– Lãi vay vốn sản xuất kinh doanh thương mại ( vay của cán bộ công nhân viên ) : 1.200 với lãi suất vay vay trong thực tiễn là : 12 % / năm ;
– Trích trước chỉ phí sửa chữa thay thế lớn TSCĐ : 200 ;
– Chi thưởng hiệu suất cho người lao động : 500 ;
– Chi thuê thiết bị sản xuất trả trước 2 năm : 400 ;
– Chi tương hỗ giáo dục quốc phòng trong doanh nghiệp : 100 ;
– Chỉ tương hỗ hội cựu chiến binh của địa phương : 30 ;
– Các ngân sách còn lại được được trừ theo lao lý .

Yêu cầu: Xác định thuế TNDN phải nộp,

Biết rằng : Thuế suất thuế TNDN 20 % ; ngân sách sửa chữa thay thế phát sinh trong năm : 150. Lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước nhà nước công bố tại thời gian vay là : 7 % / năm .

Bài giải gợi ý: 

Doanh thu tính thuế : 20.000 Tổng chỉ phí kê khai : 16.000 Các ngân sách không được trừ :
– Chí phí lãi vay : 1.200 – ( 1.200 x 7 % x 160 % ) / 12 % = 150
– Chi thay thế sửa chữa lớn TSCĐ : 200 – 150 = 60
– Chí thuê thiết bị sản xuất : 400 / 2 = 200
– Chi tương hỗ hội cựu chiến binh địa phương : 50

Tổng chi phí không được trừ: 150 + 50 + 200 + 30 = 430

Xem thêm: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 2019 và các Báo cáo Thuế 2020 – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Tổng chỉ phí được trừ : 16.000 – 430 = 15.570
Thu nhập chịu thuế : 20.000 – 15.570 = 4.430
Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.430 x 20 % = 886

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sé

Đề xuất cho bạn